CHECK OUT THESE ANIMAL CAMS!
San Diego Zoo
Monterey Bay Aquarium
Zoo Atlanta
Georgia Aquarium